Sincretic.
DX KTT1
Words by Netochka Nezvanova.
07.2002